xarray.Dataset.round

Dataset.round(self, *args, **kwargs)